Raquel asiste a las sesiones semanales de arte-terapia, en las que empleo la técnica aprendida por Tiga (http://reinadhoore.com/cursos-arte-coaching/arte-coaching/).

Le he pedido que compartiera su proceso. El texto original es en gallego y a continuación viene la traducción en castellano.

Tres táboas para pintar, tres opcións.

Cúbroas de branco, cun chisco de amarelo, marcando o inicio dun proceso que aínda non acabou.

Na paleta as cores básicas mestúranse coa miña imaxinación, escollo a ferramenta e traslado a pasta acrílica ao dm. Fago trazos xogando coa pintura e o pincel, unha, dúas, tres.

Experimento acompasando o que vexo e o que fago, respirando danzo coa miña mente. Puntos e liñas, rectas e curvas dan lugar a manchas onde vexo figuras que queren saír a luz, brincan dende o lenzo, saen para fora e alegran a mirada escura como a raiola do sol no inverno o día.

A primeira remátoa mergullándome no Antroido e na segunda son un barco nun proceloso mar. Toman forma día a día a partires da miña man mentres o inverno está por pasar.

A terceira mantense amorfa. Azul, vermello e amarelo sobre a táboa non me din nada. Son trazos que non estimulan o meu maxín, como o inverno espido e gris. Reina ve máis ca min e dáme a chave para que vexa.

E vexo un ceo azul no que para min é a parte superior do cadro, mesturo o azul co branco e xa teño o inicio dunha paisaxe, recréome no ceo mentres vou vendo o resto parcelado. Co azul e o amarelo mesturados fago a transición con árbores alongados que unen o ceo co chan traballado. Leiras, matogueiras e árbores van aparecendo pola metade do cadro con cores vivas, vermellos, amarelos e verdes e outras cores que nacen tinguindo, por veces, de laranxa e morado o pintado. A parte inferior véxoa azul cun chisquiño de amarelo, quizá de mar, río, lagoa e un regato que como un camiño me leva ata alí.

A miña paisaxe nace no ceo, como un río baixa facendo fértil o chan onde medran as árbores e o labrado espera polo verán. A primavera nace da miña man e desemboca entre augas e pedras douradas onde adiviño o sol que ilumina o meu cadro.

É un longo percorrido pero estou satisfeita por fin. Proceso rematado.

Versión castellana

Tres tablas para pintar, tres opciones.

Las cubro de blanco, con una pizca de amarillo, marcando el inicio de un proceso que todavía no terminó.

En la paleta los colores básicos se mezclan con mi imaginación, elijo las herramientas y traslado la pasta acrílica al dm. Hago trazos jugando con la pintura y el pincel, una, dos y tres.

Experimento acompasando lo que veo y lo que hago, respirando danzo con mi mente. Puntos y líneas, rectas y curvas dan lugar a manchas en donde veo figuras que quieren salir a la luz, saltan del lienzo y alegran la mirada oscura como el rayo del sol de invierno el día.

La primera la termino sumergiéndome en el Carnaval y en la segunda soy un barco en un mar proceloso. Toman forma día a día a partir de mi mano mientras el invierno está por pasar.

La tercera se mantiene amorfa. Azul, rojo y amarillo sobre la tabla no me dicen nada. Son trazos que no estimulan mi imaginación, como el invierno desnudo y gris. Reina ve más que yo y me da la llave para que vea.

Y veo un cielo azul en lo que para mí es la parte superior del cuadro, mezclo el azul con el blanco y ya tengo el inicio de un paisaje, me recreo en el cielo mientras voy viendo el resto parcelado. Con el azul y el amarillo mezclados hago la transición con árboles alargados que unen el cielo y el suelo trabajado. Parcelas, matojos y árboles van apareciendo por la mitad del cuadro con colores vivos, rojos, amarillos y verdes y otros colores que nacen tiñendo, por veces, de naranja y morado lo pintado. La parte inferior del cuadro la veo azul con una pizca de amarillo, quizá de mar, río, laguna y un regato que como un camino me lleva hasta allí.

Mi paisaje nace en el cielo y, como un río, baja haciendo fértil el suelo en donde crecen los árboles y lo labrado espera por el verano. La primavera nace de mi mano y desemboca entre aguas y piedras doradas en donde adivino el sol que ilumina mi cuadro.

Es un largo recorrido pero estoy satisfecha por fin. Proceso rematado.